Members of iEEG team

Name Firstname Member of Phone Position Contact
BERTRAND Olivier iEEG

04 72 13 89 10

Chercheur, Directeur de recherche, INSERM
JUNG Julien EDUWELL, iEEG

04 72 13 89 24

LACHAUX Jean-Philippe EDUWELL, iEEG 04 72 13 89 13 Chercheur, Directeur de recherche, INSERM
RHEIMS Sylvain TIGER, iEEG

04 72 13 89 70